Vzgojna usmeritev

Vzgojna usmeritev šole je za nas temeljnega pomena – srce naše šole.

Sočasno s prizadevanjem za kvalitetno izobrazbo si po svojih močeh prizadevamo tudi za krščansko vzgojo in krščanski karakter naše ustanove.

Vsekakor si naša šola prizadeva za kvalitetno izobrazbo, ki vključuje tudi učenje za učenje, kritičnost, ustvarjalnost, učenje za skupinsko delo, povezanost učenja z realnim življenjem, itd. Na kaj pa konkretno mislimo, ko govorimo o krščanski vzgojni usmeritvi in evangeljskih vrednotah, ki zavezujejo tako profesorje in druge zaposlene na šoli, kakor tudi dijake in njihove starše?

Prizadevamo si za spoštljive medsebojne odnose.
Trudimo se za kulturno govorjenje (npr. ne preklinjamo, nismo žaljivi).
Spodbujamo medsebojno pomoč (npr. inštrukcije med dijaki, pomoč v primeru bolezni).
Vzgajamo za solidarnost. Zlasti spodbujamo sodelovanje dijakov v akciji Postani moj prijatelj (sodelovanje s CIRIUS VIpava), dejavnosti v Centru starejših Pristan, v programu Popoldan na Cesti ter sodelovanje na poletnem delovnem taboru.
Spodbujamo zdrav način življenja (npr. šport, zdrava prehrana). Glede mamil in kajenja smo strogi in se dosledno držimo državne zakonodaje.
Obleka: zahtevamo, da dijaki in profesorji prihajajo v šolo primerno oblečeni.
Prizadevamo si za spoštljiv odnos med fanti in dekleti, ki omogoča dozorevanje za resnično ljubezen.
Cilj vseh teh in še mnogih drugih prizadevanj je vzgoja mladih v bogate človeške osebnosti, v narodno zavedne državljane, odprte tudi za planetarne probleme, občutljive za okolje, v katerem živijo in odprte do drugih kultur in drugače mislečih. Ta prizadevanja ne morejo zaobiti moralno-etične in duhovno-verske razsežnosti vzgoje.

Čeprav smo katoliška gimnazija, svoje vere nikomur ne vsiljujemo. Na našo šolo se lahko vpiše tudi, kdor ni krščen ali kdor pripada drugim verskim skupnostim. Pričakujemo pa, da profesorji, starši in dijaki spoštujejo krščansko vero in ne delujejo proti krščanskim vrednotam.

Posebne značilnosti naše šole glede izobraževanja in vzgoje na versko-duhovnem področju
Predmet Vera in kultura je sestavni del predmetnika. Pri tem predmetu dijaki dobijo tisto vedenje o veri, ki spada k splošni kulturi vsakega izobraženca.
Molitev. Pred poukom in na koncu zadnje ure je kratka molitev. Z Božjo pomočjo skušamo učenje začenjati in se zanj zahvaljevati.
Kapela na šoli je namenjena za osebno molitev in udeležbo pri sv. maši.
Sv. maša na začetku šolskega leta. Običajno jo vodi škof.
Dnevi duhovnosti so sestavni del letnega delovnega načrta šola in trajajo od srede do sobote. Namenjeni so povezovanju razreda in krepitvi osebne duhovnosti.
Poletni počitniški tedni. Trajajo od nedelje do petka in vsebujejo duhovno poglabljanje, razne delavnice in fizične aktivnosti (pohodi, športne igre).

Starši in dijaki ob vpisu podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da sprejemajo vzgojno-izobraževalno usmeritev šole in da si bodo za njeno uresničevanje prizadevali.

Na našo gimnazijo se torej lahko vpišejo dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo šolski predpisi in poleg tega iskreno sprejemajo tudi vzgojno usmeritev šole.